Научен комитет


Председател:

проф. дпн Сава Гроздев, зам.-ректор по научната дейност и кариерното развитие, ВУЗФ

Членове:

доц. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ
доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото обучение, ВУЗФ
доц. д-р Яким Китанов, декан, ВУЗФ
гл. ас. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ