С подкрепата на


 

tabela2

Научната конференция „Иновациите: двигател за икономическия растеж – 2015“ се осъществява по проект BG01PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнесинженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.